Blog

Berdindu. Homofobia euskal eskoletan / Homofobia en los colegios vascos

GUZTIOK elkarteak sexu askatasunaren eta aniztasunaren aldeko lana egiten du. Euskal eskoletan ibiltzen da ikasle eta irakasleei formakuntza ematen. Ikerketetan parte hartzen duten gazteek 12 eta 17 urte bitarteko ikasleak dira. Beraien lanetik ateratako datuak BERDINDU! Eusko Jaurlaritzako proiektuan plazaratzen dira eta hilabete honetan zuekin partekatu nahi dugu beraien ikerketatik atetarako hausnarketa:

GAZTEEN %21AK ONARTZEN DU ERASO FISIKOA JASAN IZANA LGTBI PERTSONA IZATEAGATIK.

Nahia Rojok BERDINDUN! egiten du lan eta ikerketa honetan parte hartu du. Bere ustez “errealitatea ez da gustatuko litzaigukeena”, izan ere “istitutuetan ez ditugu bi mutil edo bi neska eskutik emanda ikusten”. Eta horregatik esan dezakegu normalizazioa ez dela heldu gure ikastetxeetara. Neskak eta mutilak bai, ikusten dira batera; baita bi emakume ere, eskutik helduta ikusten ditugu, hala ere, ez dute lesbianak direla interpretatzen. Transexualen kasuan ordea, Nahiaren arabera “gazteek ez dute transexual erreferenterik” eta horrek asko zailtzen du askatasun sexualean aurrera egitea.

Ranking bat egitea eskatu diogu, gazteek kolektiboaren inguruan duten ezjakintasun maila neurtzeko eta honako hau da bere zerrenda:
GAZTEEK EZ DUTE EZAGUTZEN…
1. INTERSEXUALITATEA
2. TRANSEXUALITATEA
3. BISEXUALITATEA
Lesbianen eta gay-en errealitatea ordea, hurbilago sentitzen dute euskal gazteek.

Nahia Rojo: Uste dugu oso isilpean dagoela intersexualitatea. Bestalde, transexualitatearen kasuan ere lana egin beharra dagoela ikusten dugu, izan ere, ikasleek ez daukate erreferenterik eta izatekotan telebistakoak dira, “La Que Se Avecina” serietan ateratzen diren horietakoak.

Bisexualitatea “bizio” bezala ikusten jarraitzen dute, ez dago honen inguruko informaziorik euskal eskoletan oraindik. Noski, matxismoa ere argi eta garbi islatzen da LGBTI munduan.

Nahiaren ustez gure gazteek kontsumitzen duten interneteko pornografiak eragin zuzena dauka. Arau matxistak edo heteropatriarkalak gailentzen direlako eta gazteen buruetan sexualitatearen inguruko lehen informazioa, kasu gehienetan, hemendik heltzen delako. “Gorputz estereotipatuak, titiak, ipurdiak…argi erta garbi denok ez gara horrelakoak eta ikus entzunezko produktu sexual estereoripatuek ez dute ezertan laguntzen”.

“HOMOFOBIA PRESENTE DAGO GURE IKASTETXEETAN, BAINA GAUR EGUNGO GAZTEEK POLITIKOKI ZUZENAK IZATEN BADAKITE”, Nahia Rojo

Hau da, diskurtsoa ondo baino hobeto ezagutzen dute baina beraien jarrera ez dator bat diskurtso horrekin.

Jarrera homofobikoak jasan dituzten pertsonen portzentaiak oso baxuak dira gelakideekiko entzun edo ikusi dituzten jarrera homofobikoekin konparatuz.

Ikasleria gehienak irainak (%62a), esamesak (%61,70) eta laidoak (%60,40), entzun edo ikusi ditu beste pertsona baten sexu orientazio homosexualaren inguruan.

Orientazio homosexuala izate edo emateagatik, jasan behar duten beste ekintza bat gazteen artean bazterketa izaten da, non %45,60ak entzun edo ikusi duten horrelako ekintzak. Mehatxuak, gauzak botatzea eta jipoiak ere entzun edo ikusi dituztela adierazi dute gazteek, lehengo kasuan %26,30a, bigarrenan %22,30a eta jipoien kasuan %21,60 gazte aukeratu dutelarik.

Jarrera homofobikoak jasan dituzten pertsonen artean, %2,80ak irainak eta %4,30a esamesak jasotzen duela esan du. Laidoak, mehatxuak eta bazterketa jaso dutenak %2,60a da kasu hiruretan eta %2,40ak jipoiak jaso dituzte sexu-orientazio homosexuala izate edo itxura edukitzeagatik. %3ari gauzak bota dizkiote arrazoi berarengatik.

10 IKASLETIK SEIK JARRERA HOMOFOBIKOEN LEKUKO IZAN DIRELA ONARTZEN DUTE

Ikasleriaren %60a jokaera homofoboen lekuko izan da, hala nola, irainak, laidoak eta esamesak ikusi edo entzun dituzte. Bestalde, ikasleriaren ia erdiak arrazoi berarengatik bazterketak ikustea aitortu du.

LGTB errealitatearen aurrean ikasleek duten sentsibilizazio eta inplikazio maila ezberdina da
nesketan eta mutiletan. Mutilek pasibotasuna azaleratu ohi dute baita jokabide homofobo
horien parte-hartzaile birhurtzen dira.

ETA GOGORATU! LAGUNTZA BEHAR IZANEZ GERO, BERDINDU DOAKO ZERBITZU PUBLIKOA DA… LAGUNTZA ANONIMOA, GERTUKOA ETA ZURE ZALANTZA SEXUALEI KONPONBIDE EMANGO DIONA. DEITU BELDURRIK GABE!


La asociación GUZTIOK trabaja a favor de la libertad y la diversidad sexual, dando formación a docentes y profesores en las escuelas vascas. Los jóvenes que forman parte de las investigaciones son alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Los datos obtenidos de su trabajo se publican en el el proyecto del Gobierno Vasco BERDINDU!, y estos son los últimos datos obtenidos de este estudio:

EL 21% DE LOS JÓVENES LGBT RECONOCE QUE HA SUFRIDO UNA AGRESIÓN FÍSICA POR ELLO.

Nahia Rojo, integrante de BERDINDU!, forma parte en este estudio. Según ella “la realidad no es como nos gustaría”, y de hecho en los institutos no vemos a dos chicos o a dos chicas de la mano”. Y por eso podemos decir que la normalización no ha llegado a nuestras escuelas. Chicas y chicos sí que se ven juntos; incluso dos chicas de la mano, aunque no se interpreta como lesbianas. Según Nahia, en el caso de los transexuales “los jóvenes no tienen referencia de lo transexual” y eso dificulta mucho avanzar en la libertad sexual.

Le hemos pedido que haga un ranking para medir el grado de desconocimiento que tienen los jóvenes en torno al colectivo, y ésta es su lista:
LOS JÓVENES NO CONOCEN…
1. INTERSEXUALIDAD
2. TRANSEXUALIDAD
3. BISEXUALIDAD
Los jóvenes vascos, por el contrario, sienten más cercana la realidad de gays y lesbianas.

Nahia Rojo: creemos que la intersexualidad está muy escondida. Por otra parte, vemos que queda mucho trabajo por hacer también en el caso de la transexualidad, de hecho, los alumnos no cuentan con referentes y de ser así son los de la televisión, como los que aparecen en series como “La Que Se Avecina”.

Siguen viendo la bisexualidad como un “vicio”, todavía no hay información referente a esto en las escuelas vascas. Por supuesto, también el machismo se refleja claramente en el mundo LGBTI.

Según Nahia, la pornografía que consumen los jóvenes en internet tiene una influencia directa, ya que las pautas machistas o heteropatriarcales sobresalen y ,en la mayoría de los casos, la primera información en la mente de los jóvenes llega por este medio. “Cuerpos estereotipados, pechos, culos… está claro que no todos somos así y estos productos audiovisuales sexualmente estereotipados no ayudan para nada”.

LA HOMOFOBIA ESTÁ PRESENTE EN NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS, PERO LOS JÓVENES DE HOY EN DÍA SABEN SER POLÍTICAMENTE CORRECTOS”, Nahia Rojo

Es decir, conocen a la perfección el discurso, pero su comportamiento no se ajusta a ese discurso.

El porcentaje de las personas que han sufrido situaciones homófobas es muy bajo en comparación con aquellos compañeros de clase que las han escuchado o visto.

La mayoría del alumnado ha presenciado insultos (62%), habladurías (61,70%) e insultos (60,40%) en torno a la orientación sexual de otras personas.

Entre la juventud, otra realidad que tienen que sufrir con relación a la orientación sexual es la marginación, en cuyo caso el 45,60% las ha presenciado. Así mismo los jóvenes manifiestan haber presenciado como les amenazan 26,30%), arrojan objetos (22,30%) y palizas en un 21,60%.

Entre las personas que han sufrido comportamientos homófobos, un 2,80% han sido insultos y un 4,30% por causa de habladurías. En tercer lugar, con un 2,60% los que han sufrido amenazas o marginación y un 2,40% los discriminados por su orientación sexual o su apariencia. A un 3% les han arrojado objetos por las mismas razones.

El 60% del alumnado ha sido testigo de comportamientos homófobos, como por ejemplo, insultos, ofensas o habladurías, las cuales han visto o escuchado. Por otro lado casi la mitad del alumnado confiesa que ha presenciado casos de marginación por los mismos motivos.

La implicación y sensibilización por parte de los alumnos frente a la realidad LGBTI es diferente entre chicos y chicas. Los chicos suelen mostrar pasividad que se puede convertir en actitudes homófobas.

Y RECUERDA, EN CASO DE NECESITAR AYUDA, BERDINDU ES UN SERVICIO PÚBLICO GRATUITO… AYUDA ANÓNIMA, CERCANO QUE TE DARÁ SOLUCIÓN A TUS DUDAS SEXUALES. ¡NO TENGAS MIEDO A LLAMAR!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.